Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
3 Dom Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista/starszy inspektor ds. kadr

03.02.2022

Dyrektor

3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Paradna 36

93-345 Łódź

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                                           specjalista/starszy inspektor ds. kadr

 

Wymiar czasu pracy:  pełny  etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę  od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Wykształcenie: wyższe , średnie  lub zawodowe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku

 

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu
 • przygotowywanie projektów decyzji dyrektora Domu w sprawach osobowych w zakresie przyjmowania, zwalniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania i karania pracowników,
 • prowadzenie zbioru akt osobowych pracowników,
 • wypisywanie zaświadczeń,
 • sporządzanie i kontrolowanie list obecności,
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, CAS i raportów dotyczących spraw pracowniczych,
 • prowadzenie działalności socjalno-bytowej pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów poprzez  ustalanie wraz z Komisją Socjalną potrzeb socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej funduszu świadczeń socjalnych i planów jego realizacji,
 • gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i realizacją  wniosków dotyczących pożyczek mieszkaniowych.
 • obsługa programu kadrowego AGEMA

 

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 3 DPS w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego inspektora ds kadr
 • Wykształcenie : średnie, wyższe lub zawodowe.

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole
 • dokładność i odpowiedzialność
 • umiejętność obsługi komputerowych programów  
 • znajomość problematyki funkcjonowania domów pomocy społecznej.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy  potwierdzających  posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu  potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenia :
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni           praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne
 • oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji zgodnie z RODO
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w składanych dokumentach w związku z naborem zgodnie z RODO

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w  dni robocze  w godzinach 8.00 – 14.00 w siedzibie 3 Domu Pomocy Społecznej, Łódź ul. Paradna 36 , Sekretariat lub przesłać na adres :

 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi  ,93-345 Łódź  ul. Paradna 36

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko specjalista/starszy inspektor ds kadr w 3 DPS „

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 14.00

 

Aplikacje, które  wpłyną do 3 DPS po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez DPS ( datę wpływu)

 

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3 Dom  Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36 nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty pozostałych kandydatów, będą do odbioru w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor 3 Domu Pomocy Społecznej

 

Dorota Marcinkowska            

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny