Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
3 Dom Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Mieszkańców DPS                                              mieszczącego się przy ulicy  Paradnej 36 w Łodzi

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Paradna 36 93-345 Łódź,

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w DPS sprawuje – Paweł Szczepaniak.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: kontakt@skold.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej tj. w szczególności zapewnienia mieszkańcom DPS opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, a także innych obowiązków prawnych związanych z działalnością Administratora np. związanych z rachunkowością.

Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Następnie dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, kontrolnym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. c RODO w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych).

Dane mogą być także przetwarzane w celu promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora, informowania o działalności Administratora (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia / wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz elektronicznie (system informatyczny).

4. Administrator udostępnia dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Państwem.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów), z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG).

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 3; będzie to okres wymagany przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi. Natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – dane przetwarzamy do momentu jej cofnięcia.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO),

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

3) w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

7. Podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), gdy tak stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale może być konieczne aby Administrator mógł prawidłowo realizować swoje zadania. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosków, wydania decyzji, prowadzenia postępowania administracyjnego, świadczenia pomocy itp.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Oświadczenie
    Utworzono dnia 11.09.2023, 11:19

    Zgoda na udostępnienie wizerunku

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny